Privacy regeling

1.1 WBE Sevenum en gegevensbescherming

WBE Sevenum is een jagersvereniging voor iedereen die geÔnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt WBE Sevenum bepaalde gegevens van de leden van de WBE. Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de WBE omgaat met persoonsgegevens van haar leden, deelnemers, donateurs, (begunstigden), relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website. Persoonsgegevens hebben primair betrekking op de ledenadministratie (incl. financiŽle administratie)  Persoonsgegevens worden niet gekoppeld met andere (externe) data. De persoonsgegevens worden beheerd op PC's van een of meer bestuurders.

De WBE heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid bent.

Door middel van deze verklaring en het onderliggende privacybeleid en bijbehorende maatregelen onderstreept de WBE de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil eenieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.

 1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

WBE Sevenum gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden, te weten de overeenkomst en de gerechtvaardigde belangen van de vereniging (inherent aan het lidmaatschap) zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd.

Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen lid kunt worden.

 Ruwweg kunnen de volgende categorieŽn van verwerkingen worden onderscheiden:

 A. Het voeren van een ledenadministratie, financiŽle administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van het lidmaatschapsaangelegenheden. Denk aan het innen van lidmaatschapsgelden.

 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar), en het verstrekken van een artikel 3.20 tbv de aanvraag van een jachtakte of het verwerken van afschotgegevens in FRS.

 Daarnaast: het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten) conform de gerechtvaardigde verwachtingen van de leden.

 WBE Sevenum heeft een signaleringsfunctie als belangenbehartiger en informeert de leden via de website en nieuwsmails over ontwikkelingen en activiteiten in het kader van de vereniging.

 B. Vragen die worden gesteld via onze website dan wel (juridische) dossiers die worden aangemeld worden telkens strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.

 C. Wanneer u contact heeft met WBE Sevenum, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail.

 Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de relevante bestuursleden ten behoeve van een reactie.

Denk aan:

*het invullen van een aanmeld- of contactformulier

*inloggen op uw account op intranet

*vragen over een factuur

*gebruik van de website(s)

*verzoek om een ontheffing/machtiging

 D. Interne analyses voor verbetering van de website.

Wij verzamelen geen ip-adressen maar houden hooguit de statistieken bij om de paginaís van onze website te verbeteren zoals verzameld door Google Analytics.

1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:

 -inzien (inzagerecht),

-wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),

-verwijderen (recht op vergetelheid),

 of

 -beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),

-bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),

-dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).

 Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij WBE Sevenum via info@wbesevenum.nl o.v.v. AVG en kort uw belangrijkste vraag uitgeschreven. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen.

 WBE Sevenum kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden.

 We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.

 Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van WBE Sevenum? Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

 1.4 Externe toepassingen en website; beleid ten aanzien van derden

Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming. Relevante derde partijen aan wie u zou kunnen denken zijn de NOJG, FRS/FBL en KNJV.

 Om uw rechten te waarborgen ziet WBE Sevenum met relevante partijen expliciet toe op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de onder 1.2 vermelde doelen.

 1.5 Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door WBE Sevenum worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging.

 Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geÔnformeerd via bijvoorbeeld  e-mail of ledenvergadering.

 1.6 Disclaimer

Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.

 Deze site dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

WBE Sevenum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring.

Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. WBE Sevenum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.

 1.7 Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan  WBE Sevenum via info@wbesevenum.nl of telefonisch doorgeven via telefoon 0620436855 (graag o.v.v. het onderwerp privacy).